Formatioun Naturpädagogik vun der Naturschule Deutschland

D’Formatioun „Naturpädagogik” vun der Naturschule Deutschland a Kooperatioun mat den LGS
Natur  erliewen…, verstoen…, a vermëttelen stinn am Fokus vun deser ganzjähreger Formatioun, organiséiert vun der Naturschule Deutschland.
Eng Parti vun de Weekender fannen um Neihaischen statt. Säit 2013 gët des Formatioun hei zu Lëtzebuerg ugebueden, an eng Parti Guiden a Scouten hunn schon un deser ganzheetlecher  Weiderbildung deelgeholl.
Weider Infoen an Datumer fannt dir an desen Dokumenter: